Ông Trương Gia Bình: Có 5 từ khóa quyết định lịch sử nhân loại

() - Chủ tịch FPT cho rằng 5 từ khóa quyết định lịch sử nhân loại là tuệ, bán, xe, số, xanh. Nói về ngành ô tô, ông nêu thế giới đang luống cuống và cần những người biết về xe, phần mềm và bảo mật...