Hà Nội sắp xếp đơn vị hành chính: Hơn 1.000 cán bộ, công chức dôi dư

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường, dự kiến Hà Nội sẽ dôi dư khoảng 1.031 cán bộ, công chức. Thành phố đã đưa ra lộ trình 5 năm để giải quyết số cán bộ dôi dư sau sắp xếp.